Vilkår & levering

Leveringsbetingelser

FRAKT OG FORSIKRING

ProNav selger alle varer “FCA Egersund”. Det vil si at frakt og forsikring er ikke inkludert.
Frakten blir likevel bestilt, betalt av ProNav og viderefakturert dersom ikke annet er avtalt.
Forsikring må kunden/forhandleren selv sørge for.

POSTPAKKER

Følgende gods kan ikke sendes som EKSPRESS / “OVER NATTEN” postpakke.

  • Lithium batterier og EPIRB nødpeilesendere (regnes som farlig gods)
  • Pakker med lengde mer enn 120cm
  • Større volumpakker, som f.eks. JLR-21 GPS/Kompass

Alle postpakker blir hentet hos ProNav kl. 14:30 mandag – fredag.

Antenner med lengde mer enn 230cm, kan ikke sendes som postpakke, men må sendes som bilfrakt.

ProNav er ikke ansvarlig for tap som følger av manglende eller forsinket levering grunnet pandemier, epidemier eller lignende, herunder Covid-19.

Vi tar forbehold om feil på våre nettsider og online bestillingsløsning for påloggede forhandlere.

Force majeure

Hvis en «Force Majeure» begivenhet inntreffer er ProNav fritatt sine forpliktelser så lenge situasjonen består. En «Force Majeure» situasjon foreligger når ProNav eller underleverandører forhindres i å oppfylle avtaler som reguleres ved disse leverings- og betalingsbetingelser. Eksempel på slike begivenheter er:

Krig, borgerkrig, opprør, blokkade, terrorhandlinger, naturkatastrofer av enhver art, epidemier / virusutbrudd, offentlige restriksjoner, manglende transportmuligheter, valutarestriksjoner, hyperinflasjon, import- og eksportrestriksjoner, dødsfall, sykdom eller fratreden av nøkkelpersoner, utbredte eller lokale arbeidskonflikter, brann, strømsvikt, ran eller innbrudd, computervirus eller lignende.

Eksportkontroll

Ved levering til utlandet er forhandlerne og andre kunder er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende regler for eksport-kontroll, samt til å innhente alle nødvendige tillatelser iht. norsk eller ethvert annet berørt lands lovgivning. Dette gjelder ved både direkte og indirekte salg!

Salgspant

Det er mellom partene avtalt at ProNav har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse / faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger er fullt betalt. Jf. pantelovens § 3.14 – 3-22.

Se ProNav sin produktkatalog for utfyllende informasjon om leverings- og betalingsbetingelser til våre forhandlere.