Maritim ordbok

Alfabetisk oversikt. Tips oss om hvilke ord du vil ha inn. I tilfeller hvor forkortelser og akronym benyttes i dagligtalen er disse benyttet som “knagg” i denne oversikten.

AIS (Automatic Identification System) – er en innretning som kringkaster fartøyets GPS posisjon og hastighet via VHF-frekvensen. Systemet kan også lese posisjonen til andre fartøy med AIS, og tegne disse på båtens kartplotter. Det er krav til AIS ombord på yrkesfartøy mv. men også i mindre fritidsfartøy ser man at dette identifiseringssystemet gir økt sikkerhet ved å supplere radar som vi vet ikke kan se båter som nærmer seg hurtig bak holmer og skjær.

ComNav Commander P2 mono

Autopilot – er et hjelpemiddel som kan opprettholde en forhåndsdefinert kurs eller rute ved at det automatiske systemet tar kontroll over fartøyets ror og/eller thrustere og korrigerer, basert på inndata fra sensorer som kompass, gyro og GPS. En autopilot består vanligvis av en computer, betjeningspanel, kompass og drivenhet. Sistnevnte er typisk en hydraulisk pumpe eller mekanisk innretning som lar autopiloten manipulere båtens ror. På større skip kreves typegodkjent utstyr og dessuten brovaktsystemer som overvåker at noen overvåker autopiloten.

Brovaktalarm (BNWAS – Bridge Navigational Watch Alarm System) – er et system som overvåker menneskelig aktivitet på broen. Spesielt på fartøy med autopilot er det gjerne krav til brovaktalarm som må deaktiveres ved forhåndsdefinerte intervall når båten er i bevegelse. Deaktivering kan skje manuelt eller for eksempel ved bevegelsessensorer.

ENC (Electronic Navigational Charts) – er den internasjonale betegnelsen for offisielle elektroniske sjøkart. ENC-er brukes til papirløs navigasjon i navigasjonssystemet ECDIS.

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) – er et digitalt navigasjonsinformasjonssystem som oppfyller krav som er fastsatt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO). Man kan benytte ECDIS som lovlig erstatning for papirkart dersom det brukes offisielle kartdata som er produsert etter gitte internasjonale standard og kravspesifikasjoner (S57 ENC Product Specification – International Hydrographic Organization sin standard for utveksling av digital sjøkartinformasjon). I tillegg må man ha et godkjent back-up-system. Det betyr at man må ha to ECDIS-er om bord som er tilknyttet hver sin strømkilde. Kravene til ECDIS er gitt i “IMO Performance Standards for ECDIS”. Det stilles også krav om at ECDIS systemet skal være typegodkjent. Et ECDIS skal vise all sjøkartinformasjon som er nødvendig for sikker og effektiv navigasjon, og data skal være levert og godkjent av en autorisert sjøkartmyndighet. I Norge er Kartverket sjøkartmyndighet og deres sjødivisjon leverer og godkjenner sjøkartdata.

ECS (Electronic Chart System (ECS) – er en fellesbetegnelse for kartsystemer som ikke er laget for å oppfylle “IMO Performance Standards”. Et slikt system tilfredsstiller ikke kravene til navigasjonskart om bord på et fartøy som er definert i SOLAS kapittel V (International Convention for the Safety of Life at Sea). Et ECS-system er derfor et navigasjonshjelpemiddel, og kan ikke benyttes som en lovlig erstatning for papirkartet om bord på et fartøy.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer for sikkerhet, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller, for å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde nødutsette fartøy og fly.

JRC JLR-21 er et solid GPS antennekompass

GPS kompass (THD) – er et navigasjonsinstrument som angir kursen til den geografiske nordpol ved å benytte en GPS-mottaker til å kalkulere retningsinformasjon. GPS-mottakere mottar signaler fra et sett med satellitter og beregner deretter sin posisjon. Når en slik mottaker flyttes kan bevegelsesretningen (kursen) angis. En kan også lage et GPS-kompass ved at det sammenbygges to GPS-mottakere med noe avstand (ca. 1m). Ved at de sammenligner sine posisjoner, vil de kunne regne ut sin kurs og retning til nord.

Gyrokompass – for å komme misvisning og deviasjon til livs, ble gyrokompasset utviklet for større fartøy og for fly. Det bygger på at et opphengt raskt roterende svinghjul, et gyroskop, som er bremset eller låst i en akse, stiller seg inn «parallelt» med jordaksen eller parallelt med horisontalplanet. Gyroskopets akse vil i virkeligheten ikke være parallell med jordaksen, men peke mot et punkt nære Polarstjernen, eller geografisk Nord. Et gyrokompass med rotasjonsakse langs horisonten vil på grunn av jordrotasjonen vise inntil 15 grader feil for hver time etter siste kalibrering

img_JSS-2150_3

MF/HF – Refererer til mellom- og kortbølge radiofrekvenser, og i vår kontekst til vidtrekkende radioutstyr som  kommuniserer på disse bølgelengdene. Mellombølgen (MF) dekker radiofrekvensområdet mellom 300 kHz og 3000 kHz, mens kortbølge (HF) omfatter bølgelengder mellom 10 m og 100 m, det vil si radiofrekvensene mellom 3 MHz og 30 MHz. Radiosignalene reflekteres av ionosfæren og kan derfor under gode forhold rekke over flere kontinenter. Radiosignalene kan under gunstige forhold om kvelden og natten rekke langt, ofte over det meste av kontinentet det sendes fra. Mellombølgen har derfor vært mye brukt til kringkasting og til skipsradiosamband.

Navtex – er en del av det internasjonale systemet GMDSS, og distribuerer maritime sikkerhetsmeldinger til skip.

SART (Search And Rescue Radar Transponder) – er en radartransponder som gjør det lettere å se mindre objekter i sjøen som gjerne er for små til å gi et godt ekko på radarbildet – særlig på flåter eller mindre redningsfarkoster vil dette være fordelaktig. SART er en del av nødradioutstyret i GMDSS-systemet for maritime fartøy. SART’en står til vanlig i standby-modus og vil kun sende når den blir truffet av radarbølger. Tradisjonell radartransponder reagerer kun på radarbølger fra en 3cm ( X-bånd – 9 GHz) radar, og signalet den sender ut vil da vises som 12 blip på radarskjermen, og stiplet linje når den ligger et stykke unna som vil vokse til fullstendige sirkler når en har kommet frem til transponderen. Den stiplede linjen vil gjøre det mulig å peile retningen til transponderen. I dag finnes også AIS SART med innebygget AIS-sender og GPS-mottaker. Disse er programmert med en 9-sifret kode som sendes ut når enheten aktiveres.  SART er vanligvis utstyrt med utskiftbare batteripakker med holdbarhet på over fem år. ProNav forhandler SART i topp kvalitet fra McMurdo.