Fartsområder

Fartøy i næring må forholde seg til at fartsområder er en av de bestemmende faktorer for utstyrskrav .
På denne siden finner du definerte fartsområder for forskjellige kategorier fartøy.

Loven beskriver fartsområder for tre hovedgrupper:

  • Fiske- og fangstfartøy
  • Øvrige fartøy i innenriks fart
  • Fartøy i utenriks fart inklusive fiske- og fangstfartøy.

Kilden er Forskrift om fartsområder. Vi tar forbehold om feil i følgende utdrag:

Fartsområder – fiske- og fangstfartøy

Fjordfiske

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil, eller åpent
farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller beskyttet farvann.

Kystfiske

Fiske- og fangst innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen

Bankfiske I

Fiske og fangst innenfor et geografisk begrenset område (definert av SDIR) samt Skagerrak, i farvannet
innenfor området som er avgrenset av en linje mellom Lindesnes – Hanstholm og Skagen – Tistlarna

Bankfiske II

Fiske og fangst innenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen, og ly og hvile ved Bjørnøya i perioden 1. mai til 31.
august innenfor et geografisk begrenset område (definert av SDIR).

Havfiske I

Fiske og fangst innenfor område definert som Bankfiske II samt Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat med
tilstøtende farvann, begrenset mellom 50°N – 62°N og 10°V.

Havfiske II

Fiske og fangst i alle farvann unntatt farvann med åpen/spredt driviskonsentrasjon (4/10-6/10) eller høyere
utenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen.

Innenriks fart (ikke fiske og fangstfartøy)

Fartsområde 1 – Fart på helt innelukket farvann

Fart på norske innsjøer og elver, og indre deler av fjorder og annet norsk farvann hvor det som regel er
smult farvann.

Fartsområde 2 – Fart på beskyttet farvann

Fart på norske farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenforliggende
farvann.

Fartsområde 3 – Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 5 nautiske mil ikke passeres

Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekninger på over 5 nautiske mil som er uten beskyttelse
mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenforliggende farvann

Fartsområde 4 – Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres

Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekninger på over 25 nautiske mil som er uten
beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenforliggende farvann

Liten Kystfart

Fart på den norske kyst hvor skipet passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil, samt alle innenfor-
liggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg utenfor kysten mer enn 20 nautiske mil fra grunnlinjen
(Farvannet rundt Stadt regnes som liten kystfart)

Radiodekningsområder

Radiodekningsområde GMDSS A1

Havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst én VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling), og som er definert av et lands myndigheter til å være et slikt område.

Radiodekningsområde GMDSS A2

Havområder unntatt radiodekningsområde A1, som er innenfor radiotelefonidekning av minst én MF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling), og som er definert av et lands myndigheter til å være et slikt område.

Radiodekningsområde GMDSS A3

Havområder unntatt radiodekningsområde A1 og A2, som er innenfor dekningsområdet av det geostasjonære satellittsystemet INMARSAT.

Radiodekningsområde GMDSS A4

Havområder som hverken er A1, A2 eller A3 områder.

Kilde: Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger